Двустранен протокол за ПТП

При леки пътнотранспортни произшествия /ПТП/ водачите на моторните превозни средства /МПС/ вече няма да викат КАТ.

Участниците в леки ПТП-та ще попълват двустранни констативни протоколи в случаите, когато в катастрофата са причинени само материални вреди /щети/, които не възпрепятстват движението на автомобилите на собствен ход. Новата бланка на двустранният констативен протокол водачите ще получават при сключване на застраховка „Гражданска отговорност” от своя застраховател.

Промяната идва след наредба на Министерството на вътрешните работи и Комисията за финансов надзор /КФН/ за документите и реда за съставянето.

КАТ ще посещават пътнотранспортни произшествия при следните случаи: Когато има ранен или загинал човек; когато движението е задръстено от увреденото /катастрофиралото/ моторно-превозно средство; когато щетите, нанесени на моторните превозни средства са изключително големи както и при случаите, в които в пътнотранспортното произшествие участва кола с чуждестранна регистрация и когато има съмнение, че ПТП е предизвикана или има участник, който е пиян или под въздействието на наркотици.

Новата бланка на Двустраният констативен протокол за ПТП както и Указанията за неговото попълване можете да изтеглите и разпечатате от линковете даденени по-долу.

  Изтегли двустранен протокол за ПТП

 Изтегли указания за попълване на двустранен протокол за ПТП

 Изтегли доклад до застрахователя

Ако имате проблем с отварянето на файловете в линковете по-горе, изтеглете и инсталирайте най-новата версия на Adobe Reader.

 

Възлагателен договор

Изтегли възлагателен договор;

 

Нормативни документи

 Кодекс за застраховането;

 Закон за комисията за финансов надзор;

 Правилник за устройството и дейността на Комисията по финансов надзор;

 Заповед N 162 за образци на отчет и справки по чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ) за застрахователните брокери;

 Заповед N 119 за промяна на Заповед N 162 за образци на отчет и справки по чл. 162, ал. 3 от Кодекса за застраховането (КЗ) за застрахователните брокери;

 Заповед N 15 за отчетността на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” и задължителна застраховка “Злополука” на пътниците;

 Заповед N 25 за изменение на Заповед N 15 за отчетността на задължителна застраховка “Гражданска отговорност” и задължителна застраховка “Злополука” на пътниците;

 Заповед N 229 за забрана за предоставяне на бонуси и отстъпки към задължителна застраховка “Гражданска отговорност” и задължителна застраховка “Злополука” на пътниците;

 Заповед N 230 за начина на разсрочване на застрахователната премия по задължителна застраховка “Гражданска отговорност” и задължителна застраховка “Злополука” на пътниците;

 Наредба за документите и реда за съставянето им при пътнотранспортни произшествия;

 Наредба № Iв-991 за формите и начина на обмен на информация и взаимодействие между Информационния център по задължителните застраховки “Гражданска отговорност” на автомобилистите и “Злополука” на пътниците;

 Наредба № 21 за собствените средства и границата на платежоспособност на застрахователите, презастрахователите и здравноосигурителните дружества;

 Наредба № 24 за задължителното застраховане по чл. 249, т. 1 и 2 от Кодекса за застраховането и за методиката за уреждане на претенции за обезщетение на вреди, причинени на моторни превозни средства;

 Наредба № 27 от 29.03.2006 г. за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви;

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 27 за реда и методиката за образуване на техническите резерви от застрахователите и от презастрахователите, и на здравноосигурителните резерви;

 Наредба № 28 за условията и реда за провеждане на изпит за професионална квалификация на застрахователните брокери;

 Проект на Наредба за изграждането и поддържането на информационна системаза оценка, управление и контрол на риска, в т.ч. за издаване на полици позадължителните застраховки по чл. 249, т. 1 от Кодекса за застраховането;

 ПРАВИЛНИК за устройството и дейността на Гаранционния фонд;

 Закон за експортното застраховане;

 Правилник за дейността на Междуведомствения съвет по експортно застраховане;